Loteria

Mieszkasz w Gminie Wasilków?Wygrywasz!

FAQ

Jak można zgłosić się do loterii?

Do loterii można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej www.pitwwasilkowie.pl

Kto może wziąć udział w loterii?

Udział w loterii może wziąć osoba zamieszkała na terenie Gminy Wasilków, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2021 rok w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku oraz wskazała w deklaracji podatkowej PIT – gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania.

Kto nie może wziąć udziału w loterii?

W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne, pracownicy i przedstawiciele Organizatora Loterii, Urzędu Gminy Wasilków, kierownicy podległych mu jednostek organizacyjnych gminy, radni gminy, sołtysi oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Do kiedy można zgłaszać się do loterii?

Do 8 maja 2022 r.

Czy deklaracje rozliczane elektronicznie biorą udział w loterii?

Tak. Zarówno deklaracje składane osobiście, jak i elektroniczne biorą udział w loterii.

Rozliczam PIT razem z żoną. Czy możemy zgłosić dwie osoby do loterii, czy tylko jedna osoba może się zgłosić?

Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT – gminy Wasilków jako miejsce zamieszkania.

Jestem zameldowany w Białymstoku, ale pracuję w Wasilkowie i tu wynajmuję mieszkanie, czy mogę wziąć udział w loterii?

Pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym zostanie wpisany adres zamieszkania w Wasilkowie i zostanie złożona ona do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Czy emeryt lub rencista może wziąć udział w loterii?

Tak.

Jaki dokument będzie potrzebny przy weryfikacji, jeśli deklaracja jest składana elektronicznie?

W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie deklaracji w formie elektronicznej. Należy je pobrać ze strony internetowej: www.podatki.gov.pl.

Kiedy odbędzie się losowanie nagród?

Losowanie nagród odbędzie się 11.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Wasilków przy ul. Białostockiej 7.

Gdzie można będzie znaleźć informacje o zwycięzcach?

Organizator skontaktuje się z każdym zwycięzcą telefonicznie. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.pitwwasilkowie.pl

Kiedy odbędzie się rozdanie nagród?

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnej dacie, godzinie oraz miejscu wydania nagród po zweryfikowaniu ich prawa do otrzymania nagrody.